नुकसान भरपाई नवीन यादी आली, 11 जिल्ह्यांचा समावेश ativrushti nuksan bharpai yadi

नुकसान भरपाई नवीन यादी आली, 11 जिल्ह्यांचा समावेश ativrushti nuksan bharpai yadi

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

शासन निर्णय

जून ते जुलै, 2023 या कालावधीत राज्यात झालेल्या अततवृष्टीमुळे व पूर पतरथिस्ीतीमुळे शेतीतपकाांच्या
व शेतजतमनीच्या नुकसानीसाठी बातधताांना मदत देण्याकतरता राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीमधून सांदभाधीन

शेतकऱ्यांना दिलासा; सोयाबीन पिकाचे ५० टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान,

क्र.1 येीील शासन तनणणयान्वये तनतित के लेल्या दरानुसार शेतीतपकाांच्या व शेतजतमनीच्या नुकसानीसाठी
एकूण रु.107177.01 लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार एकाहत्तर कोटी सत्याहत्तर लक्ष एक हजार फक्त) इतका
तनधी तवतरीत करण्यास शासनाची मांजूरी देण्यात येत आहे.

gas cylinder price

या शासन तनणणयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्णतनहाय दशणतवल्याप्रमाणे कायासन म-11 याांनी
तडबीटी प्रणालीमाफण त हा तनधी तवततरत करावा.

शासन निर्णय यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

तजल्हातधकारी याांनी वर अनुक्रमाांक 2 येीे नमूदतद.24.01.2023 अन्वये सूतचत के ल्यानुसार या प्रस्तावाअांतगणत असलेल्या सवण लाभार्थ्याची मातहती तवतहत नमुन्यात तयार करुन ती सांगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही मातहती भरताांना –

अ) चालू हांगामामध्ये यापूवी सवण तवभागाांना शेतीतपकाांच्या नुकसानीकतरता तवतरीत करण्यात आलेल्यामदतीच्या तनधीमध्ये या प्रस्ताांवातगंत मागणी करण्यात आलेल्या तनधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी.

Leave a Comment